Shiriki K. Kumanyika, Ph.D., M.P.H.

Shiriki K. Kumanyika, Ph.D., M.P.H.
University of Pennsylvania